Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

2012: Ydy'r Plant yn Iawn? Pwysigrwydd y Blynyddoedd Cynnar

2012: Ydy’r Plant yn Iawn? Pwysigrwydd y Blynyddoedd Cynnar

 
Cynhaliwyd pumed cynhadledd flynyddol Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan ar Ddydd Mercher 25 Ionawr 2012 yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd.
 
Canolbwyntiodd y gynhadledd ar bwysigrwydd datblygiad y blynyddoedd cynnar ar iechyd a lles meddwl.  Perfformiodd Cwmni Theatr Geese yn y gynhadledd.  Mae Cwmni Theatr Geese yn dîm o actorion a gweithwyr grŵp sy’n cyflwyno drama ryngweithiol ac yn cynnal gweithdai’n ymwneud â thema ddewisol.  Bwriad eu perfformiadau yw herio, ennyn trafodaeth a chodi ymwybyddiaeth yn ymwneud â materion penodol.
Gwrandawodd y cynadleddwyr hefyd ar gyflwyniadau gan Robin Balbernie (Seicotherapydd Ymgynghorol Plant a’r Glasoed), Huw Maguire (Pennaeth Teuluoedd yn Gyntaf), Huw Lewis AC (y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth)  a’r Athro Syr Mansel Aylward CB a roddodd gyflwyniad ar Gomisiwn Bevan.
 
Cynhaliwyd Sesiynau Paralel yn ystod y bore, yn cynnwys:
 
Teuluoedd yn Gyntaf: Alison Prowle, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Teuluoedd yn Gyntaf
Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd: Gwneud gwahaniaeth i deuluoedd mewn angen - Cyflwyniad 
Dechrau’n Deg: Dechrau’n Deg - Cyflwyniad
Cordis Bright Ltd: Gwersi wrth ddefnyddio dulliau’n seiliedig ar risg o nodi teuluoedd sydd mewn perygl yn gynnar a’u hymgysylltu.

Dogfennau’r gynhadledd

Adroddiad y gynhadledd (noder bod hwn ar gael yn Saesneg yn unig)

Cyflwyniadau (noder bod y rhain i gyd ar gael yn Saesneg yn unig)

 
Dogfennau ategol:
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 18/09/2013