Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

2011: Trafod iechyd meddwl, lles a thrallod yng nghynhadledd flynyddol Iechyd Meddwl Cymru Gyfan

Cynhaliwyd pedwaredd gynhadledd Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan ar 1 Chwefror 2011 yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd. Roedd presenoldeb da yn y digwyddiad a chafodd dderbyniad da iawn.
 
Roedd y gynhadledd yn canolbwyntio ar thema ‘Cynnal Iechyd a Lles Meddwl mewn Trallod’ a chafodd pecyn cymorth newydd ei lansio hefyd o’r enw ‘Archwilio Lles Cynaliadwy’ a ddatblygwyd ar y cyd gan y Sefydliad Economeg newydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Rhwydwaith Lles Cymru. Roedd y gynhadledd yn ffynhonnell ar gyfer rhwydweithio, rhannu enghreifftiau o arfer da a hysbysu’r gynulleidfa ehangach am y ffactorau sy’n dylanwadu ar y thema ddewisol.
 
Cafodd y diwrnod ei gadeirio gan yr Athro Syr Mansel Aylward CB, Cadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru a chyflwynwyd y brif araith gan yr Athro Gareth Williams, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.
 
Galwodd y prif gyflwyniad i 119 o gynadleddwyr am addysg sy’n helpu plant i lwyddo yn economaidd ac yn emosiynol yn ogystal â hybu a diogelu iechyd meddwl yn y gweithle.
 
Roedd siaradwyr eraill y sesiwn lawn yn cynnwys Stephen Hicks, Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Dafydd Thomas, Cydlynydd Rhwydwaith Lles Cymru a Dr Jan Hill-tout, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.
 
Roedd y gynhadledd yn cynnwys deuddeg gweithdy wedi eu rhannu rhwng y bore a’r prynhawn ac yn canolbwyntio ar: Fesur a Gwerthuso Lles; Iechyd Meddwl, Lles a Heneiddio; Iechyd a Lles Meddwl yn y Gweithle; Lles Cymunedol; Lles a Dysgu; Lles yn y Teulu. Roedd pob un yn cynnwys cyflwyniad byr ar raglen, ymyriad neu fenter hybu iechyd meddwl benodol ac yn dilyn hynny cafwyd cyfle am drafodaeth fanwl.
 
Cliciwch yma i weld copïau o’r sleidiau cyflwyno.
 
Adroddiad Ôl-gynhadledd (Saesneg yn unig)


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 18/09/2013