Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

Cymunedau

Mae cyd-destun cymdeithasol ein bywydau a’r amgylchedd yr ydym yn byw ac yn rhyngweithio ynddo yn gallu cael effaith arwyddocaol ar ein hiechyd a’n lles meddwl. 

Wrth inni fynd drwy droeon anochel bywyd, mae amgylchedd cefnogol sy’n ein galluogi i gynnal neu adfer ein lles meddwl yn bwysig. Mae ‘cyfalaf cymdeithasol’ yn cynnwys y rhwydweithiau a’r rhyngweithio anffurfiol a ffurfiol sy’n creu ein perthnasoedd unigol a chymunedol. Mae’r profiad o ‘gymuned’ yn ymwneud cymaint â phatrwm a natur perthnasau sy’n bodoli rhwng pobl ag y mae am le ffisegol y gall pobl ryngweithio ynddo.

Mae ardaloedd â chyfalaf cymdeithasol isel yn llai tebygol o allu cefnogi unigolion trallodus, a gall hynny gael effaith negyddol bellach ar eu hiechyd a’u lles meddwl. Cydnabuwyd gwerth ‘ymdeimlad o berthyn’ o ran sicrhau  iechyd meddwl da ers tro: damcaniaethodd Durkheim (1897) bod rheolaethau cymdeithasol gwan ac amharu ar drefn cymuned leol yn ffactorau sy’n gysylltiedig â chynnydd mewn cyfraddau hunanladdiad.
 
Mae ymagwedd iechyd meddwl y boblogaeth neu’r cyhoedd yn rhoi ffocws ar benderfynyddion cymdeithasol ac amgylcheddol, fel cyfalaf cymdeithasol, canfyddiadau o ddiogelwch a lefelau troseddau, mynediad i fannau gwyrdd, yr amgylchedd adeiledig, a thai yn ogystal ag ymagweddau unigol. Mae’r ymagwedd ddeuol hon yn sicrhau’r budd mwyaf i bawb, yn ogystal â phobl sy’n wynebu’r risg o gael problemau iechyd meddwl.
Communities Stock Photo 226x209
Mae mynd i’r afael â throseddau ac ofn troseddau yn ffordd bwysig i helpu pobl i deimlo’n fwy diogel yn eu cymunedau. Gall ‘ofn troseddau’ gael effaith andwyol ar ansawdd bywydau pobl, a gall achosi neu gynyddu unigedd ac achosion o allgáu cymdeithasol o ganlyniad i deimlo nad ydynt am adael y tŷ a siarad â phobl eraill.
 
Mae gan ein cartrefi, ein gweithleoedd a’n hamgylcheddau lleol - boed yn fannau gwyrdd neu’n amgylcheddau adeiledig - y potensial i ddylanwadu ar ein hiechyd a’n lles meddwl. O ganlyniad, mae nifer o brosiectau diweddar wedi eu hanelu at hybu’r defnydd o fannau gwyrdd lleol fel ffordd o helpu i wella iechyd a lles meddwl, wedi cael eu datblygu, fel yr ymgyrch Ecotherapi gan Mind a Coed Lleol sy’n anelu at helpu mwy o bobl i fwynhau coetiroedd yng Nghymru ac i ofalu amdanynt. Mae prosiectau fel hyn yn ein hannog i ddefnyddio cefn gwlad sydd ar gael yn gyfleus fel ffordd o wella ein hiechyd meddwl.
 
Mae Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan yn gweithio’n agos gyda Rhwydweithiau Gweithgaredd Corfforol a Maeth Cymru a phartneriaid eraill i hybu defnydd o fannau gwyrdd i wella iechyd a lles meddwl.
 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 25/03/2011