Sgipio mordwyaeth
   
  Chwilio'n fwy manwl  |  English

Pobl Hŷn

Bydd iechyd meddwl y mwyafrif helaeth o bobl hŷn yn dda. Er bod pobl hŷn yn wynebu llawer o risgiau i’w hiechyd meddwl yn sgil eu hoedran, gall newidiadau bach, fel cadw’n weithgar, bwyta deiet iach a chadw rhwydweithiau cymdeithasol cryf a chyfeillgarwch wneud llawer i’w goresgyn. Nid yw problemau iechyd meddwl yn ganlyniad anochel heneiddio a thrwy hybu iechyd meddwl da bydd y mwyafrif yn aros yn feddyliol iach wrth iddynt fynd yn hŷn.

Mae cyfuniad o bobl yn byw’n hwy a gostyngiad yn y gyfradd genedigaethau wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl hŷn fel canran o’r boblogaeth. Gall pobl hŷn gael yr un problemau iechyd meddwl ag oedolion o oedran gweithio, ond byddant hefyd yn fwy agored i ddioddef iselder.
 
Mae ynysu cymdeithasol a’r effaith a gaiff ar iechyd meddwl unigolion yn fwy amlwg ymhlith pobl hŷn. Gall ymddeol, profedigaeth, tlodi a gwaeledd arwain at ddirywiad mewn rhwydweithiau cymdeithasol ac ymdeimlad cynyddol o ynysu ac unigrwydd. Mae gwahaniaethu ar sail oedran yn parhau i effeithio ar y ffordd y mae pobl hŷn yn gweld eu hunain a’u lle mewn cymdeithas. Yn aml caiff hyn ei gysylltu’n gryf ag ymddeoliad, a gall hyn arwain at golli hunan-barch a hunan-werth. Drwy newidiadau i’r gyfraith ac agweddau pobl y gobaith yw y bydd effaith hyn yn lleihau dros amser. 

 

Older People Stock Photo 200x300
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 21/10/2009